Mağaza Kuralları

AMAÇ:
Tarım724.com Mağaza kuralları, Mağazalarımızın ve onların alt tedarikçilerinin Tarım724.com ile ticari ilişkilerinde uymalarını istediğimiz, standartları ve temel ilkeleri tanımlamaktadır. Tarım724.com Mağazaları ile ilişkilerinde uyguladığı bu kurallar ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve hatasız iş yürütme hedefine uygun davranan firmalarla ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.İş etiği kurallarımıza ve değerlerimize bağlı kalmalarını ve sektörümüzde uygulanmakta olan kurallara ve uygulamalara saygı göstermelerini talep etmekteyiz. Bu davranış kuralları, Tarım724.com’a ürün sağlayan tüm Mağaza sahibi firmalar için geçerlidir.Mağazalarımızın, bu davranış kurallarında ifade edilen ilkelere uymaları beklenmektedir.

KAPSAM:
Kurallar'da öngörülen standartlar, Tarım724.com’un ticari faaliyette bulunduğu, mağazamızın firması, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin yanı sıra daimi personeli, geçici personeli, sözleşmeli temsilcileri ve göçmen işçiler dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsayan, tedarikçiye ilişkin beklentilerini ortaya koymaktadır.

UYGULAMA ESASLARI:
Kurallar'ın kabulü,Tarım724.com tedarik sözleşmesinin ön koşuludur. Kurallar'a atıfta bulunulan sipariş emrinin kabulü suretiyle mağaza tedarikçi firma , tüm faaliyetlerinin bu kurallarda yer alan kayıtlara tabi olduğunu taahhüt eder. Bu kurallara uyulduğunun kanıtlanması, mağaza açısından herhangi bir üçüncü şahıs faydalanma hakkı doğurmaz. Kurallarda belirtilen standartlar, mağaza tedarikçi firma ile Tarım724.com arasındaki yasal anlaşma veya sözleşme hükümlerinin yerine geçmez ve bunlara ektir.

Yasal Uygulamalar

Ticaret
Tarım724.com ticari faaliyetlerinde uluslararası ihracat, ithalat ve ticaret yasalarına uygun hareket eder. Tedarikçiler de tüm küresel ticaret denetlemelerine, uluslararası ihracat ve ithalat yasalarına ve yönetmeliklerine uymalıdır.

Rekabet Hukuku
Mağaza Tedarikçi firma , iş yaptıkları yetki alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.

Rüşvet ve Yolsuzluk
Mağazalarımızın herhangi bir kuruluşa, bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi vermesi, teklif etmesi, kuruluş veya bireylerden bunları kabul etmesi yasaktır.

İlgili Yasa ve Düzenlemelerle Uyumluluk
Mağaza tedarikçisi firma iş etkinliklerini yürüttüğü veya Tarım724.com’un kendisinden  mal veya hizmet aldığı tüm ülkelerde, Mağaza tedarikçisinin  geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyması beklenir.

Çalışma Koşulları

Zorla Çalıştırma
Mağaza tedarikçisi firma sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırma uygulamamalıdır.

Çocuk İşgücü
Yerel kanunlarda, daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (ILO sözleşmesi No.138'de belirtilen hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.

Taciz
Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup Mağaza tedarikçileri tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesi beklenir.

Tazminat ve Ücretlendirme
Mağaza Tedarikçilerinin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, yürürlükteki iş mevzuatlarına eşit veya daha fazla olmalıdır.

Çalışma Saatleri
Mağaza Tedarikçileri, yerel mevzuat daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlardan düzenli olarak haftada 48 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere) 60 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir.Mağaza Tedarikçileri, fazla mesainin gönüllü olmasını ve yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir gün izin günü olmalıdır.

Adil ve Eşit Muamele
MağazaTedarikçisi, faaliyetleri çerçevesinde çalışanlarına insanca, saygılı ve dürüst muamele göstermelidir:

- MağazaTedarikçisi, Ayrımcılığa ilişkin 111 No'lu ILO Sözleşmesine istinaden ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, fiziksel kapasite, milliyet, cinsel tercih, siyasal görüş, sendika üyeliği, sağlık testleri yada medeni hâl gibi kriterler esasında ayrımcı işe alma ve çalıştırma uygulamalarında bulunmamalıdır.
- Psikolojik, fiziksel, cinsel ya da sözle taciz, korkutma, tehdit veya tacizin hiçbir türüne tolerans gösterilmemelidir.
- MağazaTedarikçisi, çalışanların izlenmesine yönelik uygulamalarda bulunduğu ya da özel bilgiler topladığı takdirde çalışanlarının özel hayatının mahremiyetine saygı göstermelidir.
- Mağaza Tedarikçisi, personelinin ve mülkünün güvenliği amacıyla güvenlik hizmeti sunmak üzere doğrudan veya sözleşmeli işçiler görevlendirdiğinde, güvenlik personelinin adil ve eşit muamele konusunda aynı standartları uygulamasını temin edecektir.
- MağazaTedarikçileri, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dahil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayırımcılık yapmamalıdırlar.

Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
MağazaTedarikçi çalışanları kendi tercihlerine göre yasal organizasyonlara katılmakta özgürdürler. MağazaTedarikçileri çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanıyıp saygı göstermelidir. Çalışanlar bu örgütlere girmelerinden dolayı tehdit altında olmamalıdırlar.

Etik Kurallar

İş Kayıtları
MağazaTedarikçisi, işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde yaratmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Düzenleyici kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olmalıdır.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması
Mağaza Tedarikçisi tarafından Tarım724.com’dan alınmış belge, ticari ve teknik bilgiler, iki taraf arasında “Gizli Bilgi” olarak tanımlanmaktadır.
MağazaTedarikçisi, rekabet avantajı sağlayan bütün bilgi, know-how, yöntem veya sanayi alanında henüz bilinmeyen fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, eser ve benzerlerini (“Ticari Sır” veya “Gizli Bilgi”) gizli tutmalı, Tarım724.com’un yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamalıdır.

Fikri ve Sınai Haklar
Tarım724.com Mağaza tedarikçisine lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermemektedir. Mağaza Tedarikçisi kaynaklı nedenden dolayı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (Tarım724.com, diğer tedarikçiler, distribütörler ve müşteriler) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere Mağaza sahibi tedarikçi ödemek zorundadır.

Çıkar Çatışması
MağazaTedarikçisi, uygunsuzluk ya da çıkar çatışması yaratan eylemlerden kaçınmalıdır.

Hediye Almak ve Vermek
Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, tedarikçi tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilmez.

Yolsuzluk
Tarım724.com her türlü yolsuzluğu yasaklamakta ve aynı yaklaşımı Mağaza tedarikçilerinden de beklemektedir. Mağaza Tedarikçileri, kamu görevlileri ya da özel sektördeki bireylerle ilgisi olsun olmasın rüşvet, yolsuzluk ya da etik olmayan uygulamalara kalkışmamalı, izin vermemeli ve bunlara tolerans göstermemelidir.

Sağlık ve Güvenlik
Tarım724.com, Mağaza Tedarikçilerin tüm çalışanları için güvenli ve sağlıklı, acil durumlara hazır olma alanları, endüstriyel hijyen, fiziksel olarak zorlayıcı işler, makine kazalarından korunma, sıhhi tesisat işleri ve inşaat alanları da dahil olmak üzere, iş güvenliği ve sağlık kurallarına ve uygulamalarına tamamen uyumlu bir çalışma ortamı sağlama taahhüdünde bulunmaları gerekir. Buna işyerindeki tehlikelerin kontrolü, çalışanları sağlık ve güvenlik konularında yeterli derecede bilgilendirecek eğitimlerin sağlanması ve bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin geliştirilip uygulanması da dahildir.

İş Güvenliği
Olası güvenlik tehlikelerine ait riskler uygun bir süreç ve çalışma yeri tasarımı, güvenlik düzenlemeleri ve devam eden güvenlik eğitimleri ile kontrol edilmelidir. Ayrıca işçilere, uygun kişisel koruyucu donanımlar (KKD) sağlanmalıdır.

İşyeri Ortamı
MağazaTedarikçisi, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamalıdır. Asgari olarak, teçhizatlı iş istasyonları ile birlikte içme suyu, yeterli aydınlatma, sıcaklık, havalandırma, sıhhi tesisat ve kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır. Ayrıca, tesisler de ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen standartlara uygun olarak inşa edilerek bakımı yapılmalıdır.

Acil Durumlara Hazırlık
Mağaza Tedarikçisi acil durumlara hazırlıklı olmalıdır. Bu kapsamda, bildirim ve tahliye prosedürleri, acil durum eğitimi ve tatbikatlar, uygun ilk yardım malzemeleri, uygun yangın tespit ve söndürme sistemleri ve yeterli çıkış olanakları bulunmalıdır. Tedarikçi, çalışanlara düzenli aralıklarla acil durum planlama, müdahale ve tıbbi bakım eğitimleri vermelidir.

Temizlik, Hijyen ve Yaşam Alanı  Koşulları
Çalışanlar için sağlıklı yiyecek hazırlama ve yeme tesislerine ek olarak, temiz sağlık tesisleri ve içilebilir su sağlanmalıdır.Mağaza Tedarikçisi tarafından sağlandığı takdirde, işçi yurtları da temiz ve güvenli halde tutulmalıdır.

Çevreyle İlgili Yönetmelikler ve Korunma
Tarım724.com, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve Mağaza tedarikçilerinden çevre mevzuatına uyumunun düzenli takibini, çevre yönetimini sürekli iyileştirmelerini, iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele etmelerini ve bu taahhüdü paylaşmalarını beklemektedir.
Mağaza Tedarikçilerinin çevre ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmelerini,ilgili faaliyetlerini, doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirecek ve çevreyi, müşterileri ve çalışanları koruyacak bir şekilde yürütmeleri beklenmektedir.

 

ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER